AVG

Belangrijke informatie over de nieuwe privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven en instanties Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de betreffende persoon deze heeft verstrekt.

Definities

De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben de volgende betekenis:

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Algemene installatie- en onderhoudswerkzaamheden

In het kader van installatie- en onderhoudswerkzaamheden worden uiteraard ook Persoonsgegevens verwerkt. Het doel van de verwerking is echter niet het verwerken van die Persoonsgegevens an sich, het doel is het leveren van een dienst, namelijk het uitvoeren van installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor het leveren van die dienst (het uitvoeren van de werkzaamheden) is het noodzakelijk om Persoons-gegevens, zoals een naam en adres, te verwerken. Zonder dergelijke Persoonsgegevens zou het leveren van de dienst (de uitvoering van de werkzaamheden) immers onmogelijk zijn.

Het is bij dergelijke werkzaamheden niet nodig om de verwerking van Persoonsgegevens op te nemen in een  overeenkomst. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er zorgvuldig met de Persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en opdrachtgevers en om ieders privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteren wij de volgende kernwaarden:

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van installatie- en onderhoudswerkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  2. Wij zullen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze verkregen hebben, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
  3. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Mocht u naar aanleiding van het één en ander nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.