MVO beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt er kortweg op neer dat ons bedrijf aandacht heeft voor de mens en de maatschappij waarin wij functioneren. In een bedrijf als Hak Installatieservice B.V. is de mens een bepalende factor tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het is voor ons van groot belang dat alle individuen samenwerken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu om de gemeenschappelijke doelen die we nastreven ook daadwerkelijk te realiseren. Die gemeenschappelijke doelen komen op het volgende neer:

 • Het creëren van veilige arbeidsomstandigheden waarbij gevaar voor de gezondheid, ongevallen en incidenten met gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen worden, niet alleen voor eigen personeel maar ook voor ingeleende medewerkers en derden.
 • Het zo goed mogelijk beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welzijn.
 • Het voortdurend verbeteren van de zorg voor arbeidsomstandigheden.
 • Het vastleggen van de prioriteiten van veiligheid, gezondheid en het milieu in de bedrijfsvoering.
 • Het voorkomen van materiële- en milieuschade.

Op iedere werknemer rust de verplichting om ten aanzien van het werk de nodige voorzichtigheid, zorgvuldigheid en veiligheid in acht te nemen.

Het VGM-beheerssysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu) van Hak Installatieservice B.V. voldoet aan de VCA-eisen waardoor wij een VCA-gecertificeerd bedrijf zijn. Onze eigen medewerkers en alle inleners zijn VCA-basis gecertificeerd en de projectleiders beschikken over het VCA-leidinggevende diploma.

Hak Installatieservice B.V. is ervan overtuigd dat het succes van het bedrijf valt of staat met de betrokkenheid van de eigen medewerkers bij het werk. Deze betrokkenheid wordt het best gewaarborgd door een inspirerende en uitdagende werkomgeving te bieden en door een bedrijf te zijn waar de medewerkers trots op kunnen zijn.

Duurzaamheid

Hak Installatieservice B.V. is duurzaam als het gaat om relaties met klant en producent, maar ook als het gaat om service, producten en diensten die wij leveren. Daarnaast streven wij ernaar om als innovatief bedrijf voorop te lopen in de ontwikkelingen en daarbij is duurzaamheid gewenst: rekening houdend met de samenleving, medewerkers en de aarde voor nu en voor onze toekomst.

Duurzame ontwikkeling is daarmee zeer belangrijk binnen ons bedrijfsbeleid, waarbij we streven naar een ideaal evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen.
Dit houdt in dat wij verder willen kijken dan waar we vandaag de dag staan.

Als installatiebedrijf leveren we waar mogelijk onze bijdrage aan duurzame oplossingen voor bouwen en verbouwen. Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Hak Installatieservice B.V. is dan ook constant op zoek naar methoden om de bouw te verduurzamen.

Het duurzaam ondernemen uit zich bij Hak Installatieservice B.V. in het scheiden van afval, gebruik van duurzame producten en de plaatsing van zonnepanelen. Bij de bouw van ons bedrijfspand is destijds al gebruik gemaakt van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Tevens is Hak Installatieservice B.V. voorzien van een eigen energiepark.

Als dienstverlenend bedrijf zijn onze bedrijfswagens dagelijks onderweg. Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt regelmatig gecontroleerd op: een juiste bandenspanning, belading en imperiaalbelading. Het aantal autokilometers brengen wij terug door een slimme inrichting van ons werkschema en gebruik van carpooling. Daarnaast wordt er bij aanschaf of vervanging van het wagenpark serieus gekeken naar de aanschaf van energiezuinige auto’s.

Gezondheid en veiligheid

Op het gebied van gezondheid en veiligheid voeren wij een actief beleid, waarbij wij streven naar een ongeval- en incidentvrije werkomgeving en het voorkómen van beroepsziekten en gezondheidsklachten als gevolg van onze activiteiten. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij actief bijdragen aan het signaleren en elimineren van onveilige situaties.

Vitale medewerkers hebben energie, veerkracht, voelen zich sterk en fit, zijn bereid zich in te spannen en lang en onvermoeid door te werken. Bovendien beschikken ze vaak over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Wij stimuleren onze medewerkers om gezond en bewust te leven en bieden hen onder meer wekelijks vers fruit aan. Werkfruit leidt tot een hogere arbeidstevredenheid en hogere arbeidsproductiviteit. De werksfeer verbetert en dat alles leidt tot een lager ziekteverzuim.

Milieu

Binnen Hak Installatieservice B.V. wordt er bewust met energie omgegaan. Zo gaat de verlichting in diverse ruimten automatisch uit indien er een bepaalde tijd geen detectie heeft plaatsgevonden. In 2012 is ons pand voorzien van zonnepanelen. Op deze manier heeft Hak Installatieservice B.V. de milieubelasting en de energiekosten weten te verlagen.

Hak Installatieservice B.V. stimuleert haar medewerkers om afval te reduceren en gescheiden weg te gooien. Dit wordt gefaciliteerd door (rol)containers ten behoeve van gescheiden inzameling. Dus niet meer alles in één grote grijze bak maar keurig scheiden tot verschillende afvalsoorten.

Zo worden de volgende afvalstromen reeds gescheiden en afgevoerd;

 • Batterijen.
 • Oud papier.
 • Oud ijzer en koper.
 • Lege cartridges en toners.

Het brief- en kopieerpapier van Hak Installatieservice B.V.is FSC-gecertificeerd. Dit geeft de garantie dat de grondstof voor het papier wordt verkregen uit verantwoord beheerde bossen. Tevens wordt tijdens het drukproces gebruik gemaakt van plantaardige inkt en 100% groene stroom.

Door gebruik te maken van digitale facturatie wordt papierwerk geminimaliseerd.

Opleiding en ontwikkeling

Hak Installatieservice B.V. benadert de arbeidsmarkt actief om talentvolle medewerkers aan te trekken. In het kader van integratie van schoolverlaters c.q. starters op de arbeidsmarkt zet Hak Installatieservice B.V. zich actief in. Er is intensief contact met scholen waarbij het zogenaamde leer- en werktraject bij diverse scholieren is ingezet. Deze scholieren krijgen de mogelijkheid om zich het installatie vak eigen te maken binnen onze organisatie.
Hak Installatieservice B.V. is al jaren een Kenteq erkend leerbedrijf. Op 1 augustus 2015 dragen de kenniscentra de wettelijke taken, waaronder het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van stageplaatsen en leerbanen over aan de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat kunnen ze doen door opleidingen, cursussen of workshops te volgen.

Hak Installatieservice B.V. streeft naar een nog betere bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Daarin staat centraal:

 • Kennis verkrijgen.
 • Kennis op ondergeschikten overdragen.
 • Gedragsverbetering en vervolgens het op peil houden hiervan.

Bij dit alles zijn de voornaamste doelstellingen:

 • Bewust zijn van risico’s en deze vervolgens vermijden of voorkomen.
 • Het goede voorbeeld geven.
 • Gevaren voor de veiligheid, gezondheid en het milieu bij de bron aanpakken, maatregelen nemen en beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
 • Terugdringen van het ziekteverzuim, beschermen van de gezondheid en bevorderen van het welzijn.
 • Vermijden of beperken van het gebruik van ongezonde of onveilige bedrijfsmiddelen (gereedschappen, machines en materieel worden jaarlijks gekeurd volgens de geldende normen), alsmede stoffen die gevaar opleveren voor de veiligheid, gezondheid en het milieu.
 • Rekening houden met de persoonlijke kwaliteiten en/of eigenschappen van de medewerkers.

Regelmatig zijn er informatieve bijeenkomsten met het personeel. In deze bijeenkomsten komt o.a. het bovenstaande regelmatig terug. In het begin lag de nadruk op het bekend maken van het beleid en de procedures alsmede de daaruit volgende afspraken. Tegenwoordig ligt het accent op de bewaking en de optimalisering van het beleid.

Sponsoring

Naast het aanbieden van diensten, draagt Hak Installatieservice B.V. bij aan maatschappelijke activiteiten. Dit doen wij onder andere via sponsoring en het (mede) mogelijk maken van sociale activiteiten.